Spring over hovedmenu

Den tidligere regering nedsatte i efteråret 2021 en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor. Lønstrukturkomitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

 

Lønstrukturkomitéen blev nedsat i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet og lagde op til, at der skulle nedsættes en komité til at analysere lønstrukturerne på det offentlige område.

 

Lønstrukturkomitéen bliver ledet af professor Torben M. Andersen. Komitéen består herudover af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Arbejdet i Lønstrukturkomitéen afsluttes i juni måned

Den nye regering har besluttet, at Lønstrukturkomitéen skal færdiggøre sit arbejde, men at arbejdet sættes i bero indtil afslutningen af overenskomstforhandlingerne på det private område i foråret 2023. Komitéens arbejde tilstræbes at blive afsluttet inden udgangen af juni 2023.

Medlemmer

Lønstrukturkomitéen bliver ledet af Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Udover formanden består komitéen af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer:

 • Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
 • Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
 • Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
 • Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
 • Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
 • Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Morten Skov Christensen (fungerende formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Rita Bundgaard (sektorformand, HK Stat)
 • Mona Striib (forbundsformand, FOA)
 • Grete Christensen (formand, Dansk Sygeplejeråd)
 • Claus Jensen (formand, Dansk Metal)
 • Lisbeth Lintz (formand, Akademikerne)
 • Jacob Holbraad (administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Christian Liebing (direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
 • Heino Knudsen (formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg)

Kommissorium for en lønstrukturkomité i den offentlige sektor

Der pågår en debat om lønforholdene i den offentlige sektor og om lønrelationerne mellem personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked, samt lønrelationerne mellem personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked og tilsvarende personalegrupper på det private arbejdsmarked.

Det har blandt andet været afsættet for, at FH har foreslået, at der efter de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021 nedsættes en komité om lønstruktur i den offentlige sektor.

Lønkommissionen, som kom med sin redegørelse i 2010, havde bl.a. til opgave at kortlægge lønninger, lønspredning og lønudvikling i den offentlige sektor og sammenligne lønninger, lønspredning og lønudvikling for relevante faggrupper inden for den offentlige sektor, samt sammenligne med relevante faggrupper i den private sektor.

Siden da har parterne på det offentlige overenskomstområde drøftet om, og på hvilken måde, der kan følges op på Lønkommissionens konklusioner og opfordringer.

Regeringen nedsætter i forlængelse af Lønkommissionens omfattende arbejde, samt i lyset af den aktuelle debat vedrørende lønforholdene i den offentlige sektor, en lønstrukturkomité, som skal tilvejebringe et fælles grundlag for parternes videre drøftelser. Lønstrukturkomitéen får til opgave at:

 • Analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor, bl.a. på baggrund af lønkommissionens arbejde og konklusioner, herunder arbejdet med fastlæggelse af lønbegreber og betydningen af vilkår, som ikke indgår i lønstatistikkerne, sammenligning mellem den offentlige og private sektor, betydningen af beskæftigelsesgrad mv. Lønstrukturerne analyseres bl.a. gennem sammenligninger af lønniveauer og lønudvikling på baggrund af fx uddannelsesniveau, op-gaver, anciennitet, fraværsmønstre og ansvar og konsekvenserne af det kønsopdelte arbejdsmarked. Også rekrutteringsforhold på kort og lang sigt er en del af analysen. I sammenhæng med analyserne ønskes en analyse af kønssammensætningen af de offentlige personalegrupper og udviklingen i denne. Endelig ønskes i sammenhæng med analyserne en historisk afdækning (fra tjenestemandsreformerne efter 2. verdenskrig og frem) af udviklingen i lønstrukturer og kollektive aftaler for tjenestemænd og overenskomstansatte i den offentlige sektor.

 • Belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer i den offentlige sektor, herunder betydningen for den private sektor. I arbejdet kan bl.a. indgå konsekvenser af lønmodellerne i den offentlige sektor, herunder reguleringsordningernes betydning for lønudviklingen imellem de enkelte sektorer og inden for de enkelte sektorer, samt finansieringen af lønudviklingen på tværs af sektorer.

 • Belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område, herunder hvilke muligheder og eventuelle barrierer, der måtte være for løbende eller mere grundlæggende ændringer af lønstrukturerne i den offentlige sektor.

Komitéen kan bestille analyser af relevante emner inden for rammerne af kommissoriets opgavebeskrivelse, herunder i forlængelse af Lønkommissionens analyser og/eller erfaringer fra sammenlignelige lande.

Lønstrukturkomitéens arbejde tilstræbes afsluttet inden udgangen af 2022, med en samlet rapport indeholdende centrale konklusioner. Konklusionerne skal tage hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Komitéen ledes af en uafhængig formand. Komitéen består herudover af fem repræsentanter fra FH, en repræsentant fra Akademikerne, tre repræsentanter fra de offentlige arbejdsgivere (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner), en repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening samt af seks eksperter.

Til understøttelse af komitéens arbejde nedsættes en referencegruppe bestående af repræsentanter udpeget af komitéens medlemmer samt repræsentanter fra relevante ministerier. Endelig nedsættes et uafhængigt sekretariat, der vil bistå komitéen og formanden, som bemandes med medarbejdere fra relevante ministerier.